11 novih lovaca i tri lovočuvara

U organizaciji Lovačkog saveza Varaždinske županije 8. travnja ove godine održani su ispiti za nove lovce i lovočuvare. U obrazovanje uključilo se 14 kandidata za lovca, a ispit je uspješno položilo 11 kandidata, dva su upućena na popravak, a jedan nije pristupio ispitu zbog radne spriječenosti. Istovremeno su održani i ispiti za lovočuvare, pa su zvanje lovočuvara stekla tri kandidata.Komisija za provođenje ispita (ispitivači) nagradila je knjigom Lovstvo najboljeg polaznika, a to je bio Slavko Bistrović.
Za jesen, kraj listopada i početak studenog, priprema se organizacija predavanja i ispita za novu generaciju kandidata za lovca odnosno lovočuvara.