O nama

LOVAČKI SAVEZ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE,

JUČER – DANAS – SUTRA

Lovački savez Varaždinske županije osnovan je 30. studenog 1994. godine. Na osnivačkoj Skupštini prisutni su bili predstavnici – zastupnici svih tada aktivnih lovačkih društava s područja Varaždinske županije.
Skupština je donijela Statut Lovačkog saveza županije i prema njemu izabrala predsjednika, te članove Izvršnog odbora, Nadzorno g odbora i druga tijela. Za predsjednika je izabran Mihovil Šprem iz Varaždina. Tajnička dužnost povjerena je Slavku Labašu, dok su ostali članovi Izvršnog odbora bili: Vjekoslav Denac i Andrija Rožman iz Lovnog ureda Ivanec , Marijan Krobot i Željko Orehovec iz Lovnog ureda Ludbreg, Josip Ledinski i Ivan Tenodi iz Lovnog ureda Novi Marof, te Boris Berta i Ignac Petrić iz Lovnog ureda Varaždin. Zelendvor je po Statutu delegirao jednog člana – bio je to Petar Silić, a članovi Izvršnog odbora po funkciji su bili i naši zastupnici u HLS – Stjepan Darabuš i Zlatko Koprek.
Lovački savez Varaždinske županije danas objedinjuje aktivnost 38 lovačkih društava (udruga) i četiri tvrtke koje se u Varaždinskoj županiji bave lovstvom.
Najviše tijelo upravljanja je Skupština Lovačkog saveza Varaždinske županije koja se održava najmanje jednom godišnje, a po potrebi i češće. Svake četvrte godine održava se izborna sjednica Skupštine.
Kao svoje operativno tijelo za upravljanje Savezom između dviju sjednica, Skupština verificira u lovnim uredima izabrane članove Izvršnog odbora (ukupno 11 članova), i bira predsjednika, dopredsjednika, te nadzorni odbor, arbitražni sud i stegovni sud (po pet članova).
Izvršni odbor ima tri stalna tijela: Komisija za lovnu kinologiju, Komisija za lovno streljaštvo i Komisija za obrazovanje. Po potrebi formiraju se i druge komisije i radne grupe za obavljanje određenih poslova.
U sklopu Lovačkog saveza Varaždinske županije djeluju i četiri lovna ureda: Ivanec, Ludbreg, Novi Marof i Varaždin. Lovni ured sačinjavaju sva lovačka društva i tvrtke s područja koje pokriva koji od lovnog ureda (to su područja bivših općina).
Tijela Saveza objedinjuju rad svojih članica (lovačkih društava), organiziraju predavanja i seminare odnosno ispite za nove lovce, lovočuvare i ocjenjivače trofeja divljači, te ispite prirođenih osobina za lovačke pse kao i natjecanja u lovnoj kinologiji i lovnom streljaštvu.