Naredba o smanjenju brojnog stanja pojedine vrste divljači

U nastavku Vam donosimo novu naredbu o smanjenju pojedine vrste divljači (divlje svinje) te PPD 3 obrazac koji ste dužni u roku od 24 sata nakon odstrjela divlje svinje dostaviti na e-mail: SLE@mps.hr ili na fax broj: 01/6443291

Zaključno sa 20.01.2019 dužni ste poslati PPD 3 obrazac za markice koje su Vam ostale.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_12_115_2281.html

PPD 3